Fakta om gasol

Vi bygger om vår hemsida lite. Titta gärna in lite då och då och se hur den utvecklas. 

Faktaruta Gasol

Lite baskunskap om gasol.


Gasol är ett handelsnamn som används i Sverige för de kondenserande gaserna propan och butan, samt för blandningar av dessa två.

Utomlands, och alltmer även i Sverige, används benämningen LPG (Liquified Petroleum Gas) som beskriver att det är en kondenserad gas.
Gasen befinner sig i vätskeform vid normal hantering och lagring. Med kondenserad menas att den hanteras i vätskefas under tryck vid lagring och distribution.

Motorgas är det handelsnamn gasol/LPG får i Sverige när gasen används som motorbränsle. Motsvarande Autogas i Tyskland och LPG i de flesta andra länder i Europa. Som synes har man svårt att finna en gemensam benämning vilket tyvärr ofta leder till förväxlingar och osäkerhet för konsument.


Skillnaden mellan propan och butan är i huvudsak deras kokpunkt, d v s den temperatur vid vilken gasen övergår från vätska till gas vid atmosfärstryck.

Propan har kokpunkten -42 grader C och butan ca 0 grader C. Detta betyder att butan inte har förmåga att koka av och bilda tryck i gasflaskan vid temperaturer under 0 grader C.

I Sverige överväger användning av propan medan man i Sydeuropa använder inblandning av butan eller i vissa fall ren butan.

Det finns fem olika klassificeringar, benämnda A-E, av blandningsförhållandet mellan propan och butan. Denna klassificering används som specifikation på de blandningar som används i respektive land och årstid.


Fordonsgas, som består av metangas, är ett av flera handelsnamn för drivmedel avsett för personbilar och lastbilar. Beroende på framställningsmetoden kan det också heta Biogas eller CNG. I Tyskland förekommer benämningen Erdgas på fordonsgas.

Fordonsgas består av metangas som är den huvudsakliga beståndsdelen i naturgas.

Om metangas framställs via rötning av t ex slam eller organiskt avfall får den handelsnamnet Biogas.

Fordonsgas tankas i gasfas vid ett avsevärt högre tryck än propan.


Trycket vid tankning i en tankstation för Fordonsgas är drygt 200bar vilket är tio gånger högre än det maximala trycket i en gasolflaska.


Det finns även flytande metangas på ett fåtal tankställen i Sverige, handelsnamnet är då LNG (Liquified Natural Gas) eller LNB (Liquified Bio Gas).


Olyckligtsvis är det så att man i Sverige har valt handelsnamn som är lätta förväxla med varandra. Fordonsgas och Motorgas ligger nära varandra associationsmässigt.


Komplicerat? Kanske inte eftersom kopplingar för tankning av de olika produkterna inte passar mellan systemen!


Passar inte kopplingen så tanka inte!
Då är ni på fel plats för att fylla tankflaskorna eller gasoltanken!På www.mylpg.eu kan man hitta förteckningar på alla tankställen för LPG i Europa. Det finns också nedladdningsbara filer med POI för olika typer av navigatorer.


Copyright @ All Rights Reserved LED2U Diode Lighting Sweden AB